آیا میتوانم پول خود را برداشت کنم اگر معاملات باز داشته باشم؟

بله میتوانید، اگر در زمان پرداخت، مارجین آزاد بیشتر از مبلغ تعیین شده در دستورالعمل برداشت و هزینه های پرداخت، باشد. مارجین آزاد با کسر مارجین مورد نیاز (که برای نگهداری معاملات باز الزامی است) از مانده شناور محاسبه می شود. اگر مارجین آزاد کافی در حساب معاملاتی نداشته باشید، سیستم درخواست شما را نخواهد پذیرفت و میبایستی مبلغ را کاهش دهید.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search