آیا Hedge کردن مجاز است؟

شما آزاد هستید که موقعیت های معاملاتی خود را Hedge کنید. Hedge کردن زمانی اتفاق میفتد که شما دو موقعیت خرید و فروش همزمان از یک ابراز معاملاتی باز کرده باشید. اگر یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش به میزان لات مشابه و در ابزار یکسان باز کنید، مارجین ۱ موقعیت را نیاز خواهید داشت.

همچنین اگر یک موقعیت خرید و فروش روی CFD مشابه و به میزان لات یکسان باز کنید، مارجین فقط یکبار نیاز خواهد بود.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search