برنامه بیمه Errante چه چیزی را پوشش می دهد؟

برنامه بیمه Errante از تعهدات خود در برابر مشتریان تا 1,000,000 یورو در مقابل خطای سیستمی، قصور و سهل انگاری احتمالی، تقلب و سایر ریسک ها که ممکن است منجر به زیان مالی شود ، توسط Lloyd’s of London برترین کارگزار بیمه انگلستان محافظت می کند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید: https://errante.com/errante-insurance/ 

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search