حد ضرر چیست؟

سفارش حد ضرر، سفارشی است که بر روی خرید یا فروش دارایی ها زمانیکه به نرخ خاصی میرسند قرار داده می شود. حد ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار بر روی یک معامله از یک دارایی طراحی شده است.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search