قیمت های ASK و BID چه هستند؟

هر سفارش خرید در نرخ ASK باز و در نرخ BID بسته و هر سفارش فروش در نرخ BID باز و در نرخ ASK بسته می شوند.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search