چرا نیاز به ارسال مدارک برای تایید حساب است؟

از مقررات رگولاتوری برای تمامی شرکتهای سرمایه گذاری است. اگر حساب شما تایید شده نباشد ممکن است که امکان استفاده از تمامی خدمات ما را نداشته باشید.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search