چطور میتوانم سود و ضرر ۱ پیپ را محاسبه کنم؟

مبلغ پایه ارز * پیپ = ارزش به ارز مخالف
ارزش ۱ پیپ EUR/USD معادل 1Lot (100000 Euro)*0.0001= 10 USD
ارزش ۱ پیپ USD/CHF معادل 1Lot (100000 USD)*0.0001= 10 CHF
ارزش ۱ پیپ EUR/JPY معادل 1Lot (100000 Euro)*0.0001= 10 JPY

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search